Podmínky registrace

Podmínky užívání internetových služeb, sloužících k přihlašování na dopravní průzkumy klientů společnosti CZECH Consult, s r.o., sídlem Zderazská 1625/65, Praha 16 - Radotín, IČ: 63073463, zapsána u MS v Praze, oddíl C, vložka 3612 (dále jen „provozovatel"), provozovaných prostřednictvím internetových stránek http://dopravnipruzkum.czechconsult.cz  registrovanými uživateli (dále jen „služby").

I.

Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům, stejně tak je provozovatel oprávněn provozování systému omezit či ukončit s tím, že uživatelům v této souvislosti nevznikají žádné nároky. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat provozovatele o zrušení své registrace.

II.

Uživatel prohlašuje, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s podmínkami používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, závaznými právními předpisy České republiky či v rozporu s dobrými mravy a dále, že tyto služby nebude užívat ke komerčním účelům.

III.

Registrace není povinná, ovšem pokud se uživatel rozhodne zaregistrovat, musí uvést údaje, které odpovídají skutečnosti. V případě zjištění zadání nepravdivých povinných údajů si provozovatel portálu vyhrazuje právo na okamžité zrušení uživatelského profilu.

Každý uživatel může být v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou. V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo úplného zrušení všech duplicitních registrací.

IV.

Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu informačního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas. Stejně tak uživatel souhlasí s tím, aby mu uvedená sdělení byla zasílána formou krátkých zpráv SMS na jím zadané telefonní číslo.

V.

V případě, že v rámci registrace ke službě popř. při jejím užívání poskytne uživatel provozovateli osobní údaje (maximálně v rozsahu, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození), dává tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovateli souhlas s jejich zpracováním a užitím pro účely poskytování služby včetně zasílání informačních či obdobných sdělení provozovatele uživateli na jím uvedené kontaktní údaje (telefonní číslo či e-mailová adresa popř. oboje). Tento souhlas uděluje uživatel po dobu registrace uživatelského učtu. Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné, ovšem bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude moci uživatel využívat služby přihlašovacího systému. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn k přístupu ke svým osobním údajům i k jejich opravě a pokud zjistí či se bude domnívat, že provozovatel, jakožto správce osobních údajů, popř. jejich zpracovatel, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může je uživatel požádat o vysvětlení či požadovat odstranění takového stavu, popř. se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI.

Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služeb provozovatelem pro jejich rozvoj a provoz.

VII.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb či změnu užití nebo funkčnosti služeb, včetně jejich případného zrušení bez náhrady. Uživatel je oprávněn registraci ke službám kdykoli zrušit.

VIII.

Uživatel je povinen udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými se přihlašuje ke službám, zejména přezdívku a heslo, v tajnosti, nesdělovat je třetím osobám s výjimkou provozovatele a zabránit jejich zneužití. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů.

IX.

Zaškrtnutím volby „Souhlas s podmínkami" uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.